practitioner supplements uk europe
SKU 7147 Category

Phellostatin 270 tabs - Health Concerns - SOI**

£56.24

**Special Order Item. Not held in stock.

Ingredients:

Phellodendron (Huang Bai), Codonopsis (Dang Shen), Atratylodes (Bai Zhu), Anemarrhena (Zhi Mu), Plantago (Che Qian Zi), Pulsatilla (Bai Tou Weng), Capillaris (Yin Chen Hao), Cnidium fruit (Che Chuang Zi), Houttuynia (Yu Xing Cao), Dioscorea (Shan Yao), Licorice (Gan Cao), Cardamon (Bai Dou Kou)